3 sany ýönekeý ädim

GEREK

Anketany dolduryň

TÖLE. .R

Elektron wiza tölegleriňizi ygtybarly töleg usuly bilen töläň

OWükle

Elektron wizanyň tassyklamasyny e-poçtaňyzdan göçürip alyň

Elektron wiza barada maglumat

Wiza habarlary

Wiza habarlary

 • 3 aýlyk täze wiza ýakyn wagtda geler
 • 2 wizasyz ýazgylaryň arasynda boşluk ýok
 • Geljekde has köp wizadan ýüz öwürýän ýurtlar

Wýetnam wiza syýasaty üýtgetmek täzelenmeleri barada has giňişleýin okaň!

Koprak oka
Wiza görnüşi

Wiza görnüşi

eVisa (EV görnüşi)

 • Giriş görnüşi: Diňe ýekeje ýazgy
 • Nyrh: 47 ABŞ dollary (hyzmat tölegimizi hem goşmak bilen)
 • Stayaşamagyň dowamlylygy: 30 gün
 • Gaýtadan işlemegiň wagty: 5-7 iş güni
Koprak oka
Portlaryň ady

Portlaryň ady

 • Noi Baý halkara howa menzili
 • Tan Son Nhat halkara howa menzili
 • Kam Ranh halkara howa menzili
 • Danang halkara howa menzili
 • Cat Bi halkara howa menzili
 • Halkara howa menzili
 • Phu Quoc halkara howa menzili
 • Phu Baý halkara howa menzili
Koprak oka
EVisa tassyklamasyny alyň

EVisa tassyklamasyny alyň

 1. Ygtybarly onlaýn elektron wiza blankasyny dolduryň.
 2. Tassykla we töle.
 3. 5-7 iş gününiň dowamynda e-poçta arkaly e-wiza tassyklamasyny alyň.
 4. Barlag nokadynda immigrasiýa görkezmek üçin elektron wizanyň tassyklamasyny çap ediň.
 5. Baýramyňyzdan lezzet alyň!
Koprak oka

Aňsat we ýönekeý amal

Hiç hili resminama gerek däl
Pasport skaneri talap edilmeýär
Onlaýn forma üçin iň az maglumat

Aç-açanlyk

Gizlin töleg ýok
Kredit kartoçkasy üçin töleg ýok
Hyzmat tölegi 12 ABŞ dollary / adam
02 ýaşa çenli bäbekler üçin mugt hyzmat tölegi (12 ABŞ dollary) (Diňe gelende wiza)

Hyzmat kepilligi

Ygtybarly wagtynda eltip bermek
100% kanunylyk
Üstünlik derejesi 99,9%

Puluň yzyna gaýtarylmagy

Ret edilen arzany 100% yzyna gaýtarmak
Hyzmaty wagtynda bermedik ýagdaýymyzda 100% yzyna gaýtarmak (Göz öňünde tutulan gaýtadan işlemegiň wagty biziň arzamyzda görkezilýär)